เมนูหลัก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
0 - 1,000,000 บาท
ไม่กำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
1,000,001 - 3,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
3,000,001 - 5,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป

5,000,001 - 8,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี

8,000,001 บาท ขึ้นไป
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 7.00 ต่อปี
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความดำริของ บรรดาครู และข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นพ้องกันในอันที่ จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิต
สำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ครู และข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้
เป็นสถาบันการเงินอันถาวร ซึ่งมีความมุ่งหมาย ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ สงวนรายได้ของตนไว้ใน
วิถีทางอันมั่นคง และขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในหมู่สมาชิก ดำเนินธุรกิจร่วมกัน
โดยถือหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ในหมู่สมาชิกให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น ดังนั้น
นายสุขุม ชยสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตัวแทนของครู และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษา ธิการ ประจำจังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ขึ้น และได้รับจด
ทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2501 หมายเลขทะเบียนที่ 17/10823 ใช้ชื่อว่า่"สหกรณออมทรัพย์ครูปทุม
ธานี จำกัดสินใช้" ได้เ้ริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2501 เป็นต้นมา มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน
650 คน ส่งเงินสะสมรายเดือนครั้งแรก 1,318 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 13,180 บาท
มีทุนดำเนินงาน 248,641.33 บาท และมีนายพยุง สุวรรณทรัพย์ ตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ทำหน้าที่ผู้จัดการ
          ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว คณะกรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้
ดำเนินการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว มีภาระกิจการงานมากย่อมไม่มีเวลาพอที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึง
จำเป็นต้องจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานประจำ และโดยที่ระยะเริ่มแรกทุนของสหกรณ์มีน้อย จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ก็เป็นการไม่สมควร นายสุขุม ชยสมบัติ ประธานกรรมการในขณะนั้นได้กรุณาให้ยืมข้าราชการครู ซึ่งช่วยราชการ
อยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของสหกรณ์จนถึงปี 2504
สหกรณ์มีฐานะมั่นคง สมควรที่จะจ้างเจ้าหน้าที่ของตนเองได้ จึงได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ขึ้น
          การบริหารงานของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ สำนักงานของสหกรณ์ครั้งแรกได้อาศัยอยู่ใน
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2507 นายพยุง สุวรรณทรัพย์
ผู้จัดการ ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีกำไรสามารถที่จะช่วยตัวเองได้แล้ว สมควรจะได้จัดสร้างสำนักงานของเมื่อ
สร้างอาคารสหกรณ์แล้ว ทางสำนักงานศึกษาธิการจะได้อยู่ร่วมกันการสร้างอาคารครั้งนี้ จะก่อสร้างบนที่ดินราช
พัสดุ ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้อง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 21 เมตร เป็น
อาคารแบบทรงไทย ชั้นบนแบ่งเป็นห้องประชุม 1 ห้อง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 ห้อง ชั้นล่าง เป็น
สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด และห้องเก็บเอกสาร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้น
คณะกรรมการดำเนินการมีความเห็นชอบด้วย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบ
ต่อมาเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2507 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างอาคารตาม
แบบแปลน ดังกล่าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท และทำพิธีเปิดสำนักงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2508 มีนายสุข สุขุมานนท์ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ และได้เชิญนายสัมฤทธ์ิ เลิศบุศย์ อธิบดีกรมสหกรณ์
พาณิชย์และธนกิจ เป็นประธานในพิธี ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ได้มอบ อาคารสำนักงาน
ให้กับสำนักงานผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ได้ใช้ประโยชน์
          คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมมือกันบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าว
หน้าอย่างมั่นคง ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปแบบของเงินทุนเรือนหุ้นรายเดือน ทุกเดือน เงินรับฝากออมทรัพย์
ตลอดจนการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในยามที่สมาชิกเดือดร้อน และมีปัญหาทางด้านการเงิน รวมทั้งให้บริการ
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ได้รับพระราชทานรางวัลผลงานดีเด่น
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี จรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ในวันพุธที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2525 แรม 12 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทย
ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด มีฐานะก้าวหน้ามั่นคงขึ้น
          คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 จึงได้ซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ถนนพัฒนสัมพันธ์
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ไร่ เป็นเงิน 2,629,000 บาท พร้อมกับสร้างอาคาร
สำนักงานอีกประมาณ 5,000,000 บาทเศษ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานในปัจจุบัน มีสถาปนิกซึ่งเป็นบุตรชาย
ของผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด คือ นายสิทธิชัย ชยสมบัติ เป็นผู้ออกแบบอาคารสำนักงาน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
          หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดต่อ ๆ มา ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก จึงได้เริ่มพัฒนาด้านบุคลากร โดยนำผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการ ที่
ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ไปศึกษาดูงานสหกรณ
์ออมทรัพย์ในภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งส่งบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น
          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี
จำกัด จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการสหกรณ์ฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัดซื้อ
ที่ดินจำนวน 17 ไร่ ด้านหน้าติดถนนติวานนท์บริเวณเยื้องมหาวิทยาลัยปทุมธานี และยังได้เศษ 60 ตารางวา
เป็นของแถม

ฉบับที่ 2 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2558
เมษายน 2558
มกราคม 2558
ตารางการชำระหนี้เงินกู้สามัญ
(ส่งแบบธนาคาร)
 
ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บัญชี 110-1-08501-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
บัญชี 250-2-13734-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บัญชี 178-0-24816-5
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
บัญชี 155-2-11796-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
บัญชี 301-297440-5
ธนาคารออมสิน จำกัด
บัญชี 01-0501-20-144170-0
การโอนเงินทุกครั้ง เมื่อโอน
เงินแล้ว ขอความกรุณา โปรด
แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
จำนวนที่โอน และวัตถุประสงค์
การโอน...แล้วแฟกซ์ใบนำ
ฝาก พร้อมระบุเลขทะเบียน
สมาชิก และชื่อของผู้โอนด้วย
หมายเลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
62/1 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6371, 02978-0480, 0-2978-0481  โทรสาร. 0-2581-2808